top of page

Zásady ochrany osobných údajov 

 

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležtá. Preto sme vypracovali tento dokument. Odporúčame si ho pozorne prečítať a v prípade nejasností alebo požiadaviek na zaobcháchanie s Vašimi údajmi nás kontaktovať.

 

Informácie o spoločnosti:

HighBrows, s.r.o. 

So sídlom: Turčianske Kľačany 329, 03861 Turčianske Kľačany

IČO: 48 019 607

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 63217/L.

Email: hello@highbrows.sk

Telefónne číslo: +421 903437362

 

Zásady ochrany:

Pri ochrane osobných údajov vychádzame z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a relevantné ustanovenia zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). 

 

Spoločnosť Kucek, s.r.o. rešpektuje a chráni osobné údaje dotknutých osôb, s ktorými príde do kontaktu. V tomto dokumente Vám poskytujeme všetky informácie potrebné k tomu, aby ste boli oboznámení s tým, aké osobné údaje získavame, na aké účely ich spracúvame, s kým ich zdieľame, aké máte práva a ako nás môžete kontaktovať v prípade ďalších otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov. 

 

Ak nastane akákoľvek zmena týkajúca sa spracúvania osobných údajov, budeme Vás o nej informovať a to aktualizovaním tohto dokumentu zverejneného na našej internetovej stránke www.highbrows.sk. Z toho dôvodu Vám odporúčame, aby ste našu webovú stránku pravidelne navštevovali a oboznámili sa s aktuálnym znením Zásad ochrany osobných údajov. 

 

Čo sú osobné údaje a prečo ich spracúvame:

Pojmom osobné údaje sa v zmysle GDPR rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná je tá fyzická osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. 

Osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu a na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania. Tento účel je vždy vymedzený pred samotným získaním osobných údajov, pričom bez spracúvania osobných údajov by tento legitímny účel nebolo možné dosiahnuť. 

 

Právny základ na spracúvanie osobných údajov:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe nasledovných právnych základov: 

- Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - Súhlas – Na splnenie niektorého účelu je potrebný Váš súhlas. Súhlas sa poskytuje jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. 

- Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR - Plnenie zmluvy - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba alebo na vykonanie krokov pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti. Je možné, že Vaše údaje tiež spracúvame z dôvodu plnenia našich povinností vyplývajúcich zo zmluvy s naším zmluvným partnerom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje a ktorý je v zmysle GDPR prevádzkovateľom Vašich osobných údajov. 

- Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie našej zákonnej povinnosti. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať a archivovať tiež z dôvodu, že nám takáto povinnosť vyplýva priamo zo zákona. 

- Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov. Pred samotným spracúvaním osobných údajov na základe tohto právneho základu vždy zvážime, či toto spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do Vašich práv. Našim oprávneným záujmom je napr. záujem na získavaní nových profesionálnych členov do nášho tímu, pri ktorom oslovujeme dotknuté osoby prostredníctvom nimi zverejnených údajov na webových stránkach, ktoré poskytujú služby zamerané na podnikanie a zamestnanosť (napr. LinkedIn). 

 

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:

Pri poskytovaní našich služieb a pri tvorení našich poradenských, vzdelávacích a marketingových riešení môžeme spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov: 

 

- Identifikačné údaje akými sú napríklad Váš titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu 

- Kontaktné údaje akými sú napríklad adresa trvalého pobytu, emailová adresa a telefónne číslo 

- Údaje týkajúce sa Vášho zamestnania – napríklad číslo zamestnanca 

- Ak ste fyzická osoba - podnikateľ, môžeme spracúvať aj Vaše osobné údaje ako IČO, DIČ, IČ-DPH, obchodné meno a miesto podnikania 

- údaje o osobách konajúcich v mene právnických osôb ako napríklad osobné údaje o konateľoch, členoch predstavenstva, poverených či splnomocnených osobách 

- Video záznamy 

- Audio záznamy

- Fotografie

- Údaje súvisiace s používaním našich webových stránok, akými sú napríklad súbory cookies 

- Údaje o pridelení IP adresy 

- Údaje pochádzajúce z verejne prístupných zdrojov, ako napr. údaje uvedené na sociálnych sieťach (napr. Váš profil na Facebook-u a Instagram-e) alebo údaje Vami zverejnené na webových stránkach, resp. mobilných aplikáciách, ktoré poskytujú služby zamerané na podnikanie a zamestnanosť (napr. LinkedIn). 

 

Komu osobné údaje sprístupňujeme: 

V niektorých prípadoch potrebujeme osobné údaje, ktoré ste nám poskytli postúpiť aj iným subjektom. Ubezpečujeme Vás, že týmto subjektom postupuje osobné údaje len v nevyhnutných prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu. Dovoľujeme si Vás informovať, že kategórie príjemcov sa môžu meniť vzhľadom na konkrétny účel spracúvania osobných údajov. 

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov osobných údajov: 

- Oprávnené osoby v rámci našej spoločnosti – osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané mlčanlivosťou, pričom táto ich povinnosť trvá aj po skončení ich spolupráce s nami 

- Naši zmluvní partneri – na základe nášho pokynu spracúvajú Vaše osobné údaje naši zmluvní partneri, a to v rozsahu nevyhnutnom na stanovený účel. Ubezpečujeme Vás, že pri výbere našich zmluvných partnerov sme postupovali v zmysle GDPR a Zákona, a spracovaním osobných údajov sme poverili zmluvného partnera ktorý poskytuje dostatočné bezpečnostné, technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré zabezpečujú ochranu práv dotknutej osoby 

- Naši zmluvní partneri – na základe pokynov prevádzkovateľa, s ktorým sme ako sprostredkovateľ uzatvorili zmluvu o spracúvaní osobných údajov môžeme spracúvať Vaše osobné údaje, a to v rozsahu nevyhnutnom na stanovený účel 

- Naši fanušíkovia na sociálnych sietiach Facebook, LinkedIN, Instagram, Youtube - formou vzerejnenia fotografií, videozáznamov a akýchkoľvek iných výstupov súvisiacich hlavne s eventami.

- Návštevníci webu www.highbrows.sk

- Aby sme si splnili povinnosti vyplývajúce nám z právnych predpisov a z požiadaviek štátnych alebo iných orgánov, sprístupňujeme Vaše osobné údaje aj orgánom činným v trestnom konaní, súdom, exekútorom a pod. 

 

Účely spracovania osobných údajov 

Osobné údaje od Vás získavame vždy na konkrétny, vopred stanovený účel. Nakoľko náš záber poskytovaných služieb je široký, osobné údaje získavame na rôzne účely. Týmito účelmi sú napríklad: 

 

- Poskytovanie našich služieb – údaje, ktoré od Vás získame, aby sme Vám vedeli dodať naše služby, t.j. uzatvárame s Vami rôzne druhy zmlúv napríklad zmluvu autorskú, komparznú zmluvu, zmluvu o dielo, atď. – poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy; v prípade, ak by ste nám odmietli poskytnúť Vaše osobné údaje, nebude možné zabezpečiť plnenie týchto zmlúv 

- Fakturácia – osobné údaje sa spracúvajú na účely vystavenia faktúr a na účely prijímania a evidovania platieb, resp. pohľadávok – poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade zákonnou požiadavkou 

- Komunikácia s Vami 

- Priamy marketing 

- Zaslanie pozvánok na podujatie – Vaše údaje spracúvame z dôvodu zasielania Vám pozvánok na podujatie 

- Potvrdenie účasti na podujatí – Vaše údaje získavame v prípade overovania si Vašej účasti na podujatí 

- Zabezpečenie ubytovania na podujatí – v prípade ak máte záujem o zabezpečenie ubytovania na podujatí, získavame Vaše osobné údaje práve za týmto účelom 

- Výherne súťaže – Vaše údaje spracúvame v prípade Vašej účasti vo výhernej súťaži 

- Adrenalínové aktivity – Vaše údaje spracúvame v prípade, ak sa zúčastňujete adrenalínovej aktivity, ktorú zabezpečujeme 

- Promo aktivita / prezentácia – Vaše údaje sú zhromažďované v prípade Vašej účasti na promo aktivite / prezentácii 

- Náborová kampaň 

- Referencie našich služieb na webe a sociálnych sietiach 

- Na ďalšie účely vyplývajúce nám zo zmlúv s našimi partnermi 

 

Doba uchovávania osobných údajov:

Vo všeobecnosti, osobné údaje budú našou spoločnosťou spracúvané len na nevyhnutnú dobu a vždy po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi. Dĺžka uchovávania osobných údajov ďalej závisí od účelu, pre ktorý osobné údaje spracúvame. 

Osobné údaje nám poskytnuté na účely plnenia zmluvy s Vami ako dotknutou osobou uchovávame počas celej doby trvania zmluvy a po skončení zmluvného vzťahu do uplynutia všetkých premlčacích lehôt týkajúcich sa práv a záväzkov súvisiacich so zákazníckou zmluvou, inak vždy po dobu 15 rokov od skončenia zmluvného vzťahu. V prípade, ak dotknutá osoba uplatní voči nám akýkoľvek nárok, resp. v prípadne zahájenia súdneho, správneho či iného konania, ktoré by sa týkali danej zmluvy či služby poskytovanej na jej základe, budeme za účelom ochrany našich oprávnených záujmov spracúvať potrebné osobné údaje dotknutej osoby do úplného a konečného vysporiadania všetkých sporných nárokov, resp. do právoplatného rozhodnutia, ktorým sa skončia príslušné konania a uplynutia premlčacej doby k výkonu príslušného právoplatného rozhodnutia dosiahnutého v danom konaní. 

Ak ide o spracovanie osobných údajov založené na udelení Vášho súhlasu, Vaše osobné údaje spracúvame do Vášho odvolania tohto súhlasu, napr. osobné údaje získané na marketingové účely alebo prostredníctvom cookies spracúvame po celú dobu trvania tohto súhlasu na marketingové účely/ súhlasu s používaním cookies. 

 

 

Prenos do tretích krajín:

Vaše údaje neprenášame do tretích krajín. Naši zmluvní partneri s ktorými spolupracujeme a ktorým poskytujeme osobné údaje (tak ako je uvedené vyššie), taktiež neprenášajú osobné údaje do tretích krajín. 

 

Bezpečnosť: 

Staráme sa o bezpečnosť Vašich údajov a nakladáme s nimi len v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane GDPR a Zákona. Dôraz kladieme na bezpečnostné, technické, organizačné a personálne zabezpečenie spracúvaných údajov. 

Osobné údaje v elektronickej forme uchovávame v databázach a systémoch spoločnosti Wix Online Platforms Limited, 1 Grant’s Row, Dublin 2 D02HX96, Irelan, https://www.wix.com/about/privacy a chránime ich pred akýmkoľvek poškodením, zničením, stratou či iným zneužitím. Spoločnosť WIX je platforma na tvorbu webových stránok. Prístup do nich majú len osoby, ktoré s osobnými údajmi potrebujú nakladať s ohľadom na účel spracúvania osobných údajov, a teda len osoby poverené našou spoločnosťou, ako správcovia webu a databázy. Kvalitu zabezpečenia osobných údajov pravidelne kontrolujeme.

 

Cookies: 

Na našej webovej stránke www.highbrows.sk používame súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte prehliadača a obsahujú údaje o návšteve webovej stránky. Tieto súbory sú anonymné a obsahujú údaje, akými sú jazyk, prehliadač a iné nastavenia pri zobrazení stránky. Niektoré cookies odosiela Váš prehliadač nám na analýzu návštevnosti stránky. 

Cookies, ktoré Váš prehliadač odosiela k nám, slúžia na analyzovanie toku informácií, prispôsobenie služby, obsahu a reklamy, meranie účinnosti propagácie, a podporovanie dôvery a bezpečnosti. Tieto údaje sú anonymné, agregované a nepoškodzujú Vaše zariadenie. Na analýzu používame nástroje Google Tag Manager, Google Analytics, Facebook Pixel a LinkedIN tag.

Kliknutím na príslušné políčko “súhlasím“, ktoré sa používateľovi zobrazí na našich webových stránkach udeľujete súhlas s používaním súborov cookies. 

Nastavenia cookies je možné zmeniť v rámci Vášho internetového prehliadača. Odstránením, alebo zablokovaním súborov cookies budete môcť navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia pracovať správne. 

 

Vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov: 

Ako dotknutá osoba máte v súvislosti s ochranou osobných údajov nasledovné práva: 

Právo na prístup k osobným údajom: máte právo žiadať potvrdenie o tom, či sa o Vás spracúvajú osobné údaje ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. Bude Vám poskytnutá kópia osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môže byť účtovaný primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. 

Právo na opravu: máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. 

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“): máte právo na to, aby Vaše osobné údaje boli vymazané a prestali sa spracúvať: 

a) ak osobné údaje už nie sú potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané; 

b) ak ste odvolali svoj súhlas alebo namietali voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú; alebo 

c) ak spracúvanie Vašich osobných údajov nie je v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov z iných dôvodov. 

 

Právo na obmedzenie spracúvania: máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie, ak: 

a) napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov; 

b) spracúvanie je protizákonné a rozhodnete sa že namiesto žiadania o výmaz osobných údajov budete žiadať obmedzenie ich spracúvania; 

c) už Vaše osobné údaje na účely spracúvania nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

 

Ak ste dosiahli obmedzenie spracúvania, informujeme Vás pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené. 

 

Právo na prenos: v prípade, že sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte možnosť získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom a interoperabilnom formáte. Zároveň máte právo požiadať nás, aby sme Vaše osobné údaje preniesli k prevádzkovateľovi, ktorého si zvolíte. 

V tejto súvislosti Vás informujeme, že v danom prípade nie sme zodpovedný za to ako budete osobné údaje spracúvať, alebo ako bude tieto spracúvať spoločnosť, ktorá osobné údaje prijme. Prenosnosť údajov automaticky nevedie k vymazaniu údajov z našich systémov, a nemá ani vplyv na pôvodné obdobie uchovávania údajov, ktoré sa vzťahuje na prenesené údaje. 

Právo namietať: máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. 

Právo odvolať súhlas (ak relevantné): máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: keď sa domnievate že spracúvame Vaše osobné údaje v rozpore s platnými právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť na štátny orgán vykonávajúci dozor nad ochranou osobných údajov. Týmto je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Odborárske námestie č. 3, 817 60 Bratislava 15, Slovenská republika. 

Svoje vyššie uvedené práva viete uplatniť tak, že nám napíšete e-mailovú správu na adresu hello@highbrows.sk a v riadku predmetu uvedie: „Ochrana osobných údajov“. 

 

Kontaktujte nás: 

V prípade ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa spracovania osobných údajov, zašlite nám email na adresu: hello@highbrows.sk alebo nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 903437362. 

 

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu. 

                                                                               HighBrõws

bottom of page